ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЧЛЕНОВЕ - ОБРАЗЕЦ

 КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН  В СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ   "ПИРАНИТЕ".

  Всеки желаещ може да изтегли формуляра от ТУК  и да го попълни.

СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ - ПИРАНИТЕ

   

ДО

УС на СКИ "ПИРАНИТЕ"

    

З А Я В Л Е Н И Е

  

ОТ………………………………………………………………………………….....

/ Име / / презиме / / фамилия /

 

Живущ в гр. /с./ ........................ пк:. .......

 

Адрес:.. Жк ... ... ............... ... ..................... ул бл ...... ..вх ...... ет ап ...... .. ......

 

ЕГН: ..............................

   

Уважаеми господа,

Моля да бъда приет за член на СКИ "Пираните". Запознат / а / съм с устава на клуба и съм съгласен / а / с него.

 

Прилагам следните документи:

1. Експертно решение № ............... от ........................ година

2. Снимка за личен картон

       

Гр. София С уважение:

 

Дата : / Подпис /.