УСТАВ

У С Т А В

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ                                “ПИРАНИТЕ”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование  седалище адрес и срок

Чл. 1.  Спортен клуб за интеграция „Пираните” , наричан за краткост по-нататък „Клубът", е юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на обществено-полезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. Седалището е гр.София община Възраждане ул.Цар Симеон №110

Чл. 3. Клубът е учреден за неопределен срок и извършва дейност в обществена полза.

Цел  и средства за нейното постигане

Чл. 4.  Цел на сдружението е развитието на физическата култура, спорта и туризма и тяхното популяризиране сред лицата със зрителни увреждания , като едни от основните средства за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото.

Чл. 5. Средства за постигане целите на Клуба са:

1. Създава на членовете си възможност за масов спорт и туризъм, специализирани спортни изяви със състезателен характер /първенства, турнири и др./, като създава подходяши  условия за практикуване на различните видове спорт, материална база, опитни специалисти, финансиране и др.

2.  Отправя искания и предложения за съвместна дейност пред  държавни и общински институции и други обществени организации със сходни цели и дейности.

 

3.  Осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областа на спорта за изучаване и използване на постиженията им.

Предмет на дейност на Клуба

Чл. 6. /1/ Подпомага и организира практикуването на различни видове спорт и туризъм подходящ за интеграцията на хора със зрителни увреждания .

/2/ Организира и администрира спортно-туристически състезания и прояви.

/3/ Подготовка на състезатели.

/4/ Организиране на школи, тренировъчна дейност и спортно-туристически прояви /излети, походи и др. видове туризъм/.

/5/ Изграждане и стопанисване на спортно-туристически обекти и съоръжения.

/6/ Осъществяване и на други  дейности разрешени от закона, приходите от които ще бъдат насочени за постигане целите на този Устав.

/7/ Клубът може да членува колективно в други организации, действащи в частна или в обществена полза при взаимноизгодни условия и при условие, че те имат сходен предмет на дейност и могат да допринесат за постигане на целите му или да улеснят осъществяването на някоя от дейностите му. 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННО  УСТРОЙСТВО

Принципи

Чл. 7. /1/ Дейността на клуба се осъществява на принципите на доброволност на членството, равни права и задължения на членовете, свобода на мненията, предложенията и дискусиите, изборност на ръководните органи и периодичната им отчетност пред ОС.

/2/ Дейността на клуба се подчинява на Конституцията на Република България, действащото законодателство, на този устав и на решенията на ръководните му органи.

Раздел 1
Членство. Права и задължения на членовете

Чл. 8. /1/ Членството в клуба е само индивидуално.

/2/ редовни членове на клуба могат да бъдат дееспособни местни физически лица, български или чужди граждани, трайно пребиваващи в страната, които приемат Устава на клуба и залегналите в него цели и са готови да работят за постигането им.

/3/ Всеки кандидат-член подава молба по образец, както и съпътстващи я  анкетни документи. Управителния съвет е длъжен да разгледа постъпилите молби на първото си заседание след подаването им и да се произнесе по тях с решение. При положителен отговор новоприетите членове придобиват всички права по този Устав от деня на приемане на решението.  Като удостоверителен документ им се издава членска карта. При отказ за приемане решението може да се обжалва пред Общото събрание, което разглежда жалбите на първото си заседание след депозирането им.

/4/ Членството се прекратява от УС в следните случаи:

1. По собствено желание, обективирано в едностранно писмено заявление;

2. При смърт или поставяне под запрещение;

3. С изключване, решението за което се взема от УС при нарушение на Устава, уронване на престижа на клуба или на някой от неговите членове именно в това им качество, недобросъвестно отношение към спортно състезателната подготовка и слаба спортна дисциплина. Решението за изключване може да се обжалва пред ОС в 14-дневен срок от съобщаването му като ОС разглежда жалбата на първото си заседание след  депозирането й.

Чл. 9. /1/ Членовете на клуба имат следните права:

1. Да участват по свое желание в съответните видове спортни, туристически и др. групи по видове дейност на клуба, както и в национални и международни спортни прояви от негово име;

2. При постигнати добри резултати да бъдат награждавани със средства на клуба, както и да бъдат предлагани за награждаване от държавни и общински институции, имащи отношение към спорта;

3. Да Участват в организационния живот на клуба като избират и могат да бъдат избирани в ръководството му.

/2/ Членовете на клуба са длъжни:

1. Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на клуба;

2. Да поддържат на необходимото равнище здравословното си състояние и кондиция по време на тренировъчния процес и спортните състезания, като за целта се подлагат на необходимите медицински прегледи и изследвания по указание на треньора, лекаря на клуба или на организаторите на съответната проява.

3. Да спазват етичните принципи и норми на физическото възпитание и спорта.

/3/ Членовете на клуба нямат право да членуват в други спортни организации на и за хора с увреждания, развиващи еднакви или сходни спортове и (или) имащи еднакви или сходни цели с тези на клуба. При поискване от Управителния или Контролния съвет всеки член на клуба удостоверява това обстоятелство като подава съответна декларация-образец.

Раздел 2
Ръководни органи

Чл. 10. /1/ Ръководни органи на клуба са:

- Общото събрание;

- Управителният съвет;

- Контролният съвет.

/2/ В ръководните органи не могат да бъдат избирани лица, които са осъдени за умишлено престъпление от общ характер; по време на един мандат не могат да бъдат избирани в един и същ ръководен орган роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, и по сватовство до втора степен, както и съпрузи и живеещи при условията на фактическо съпружеско съжителство. Едни и същи лица не могат да бъдат избирани едновременно в управителните и контролните органи.

Раздел 3
Общо събрание

Чл. 11. /1/  ОС се състои от всички членове на клуба.

/2/ На общо събрание, всеки един член може да представлява най-много още един член на клуба, ако е упълномощен с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно. Затова упълномощеният трябва да уведоми УС не по-късно от три дни преди датата за провеждане на събранието. Преупълномощаване на пълномощници не се допуска.

Чл. 12. /1/ Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава;

2. Избира и освобождава председателя на клуба, членовете на Управителния съвет и контролният съвет. Председателят на клуба е и председател на УС;

3. Приема и други вътрешни актове и решения, произтичащи от Устава;

4. Приема решение по годишния отчет за дейността на УС, като в него дава оценката си за извършеното;

5. Приема решения за преобразуване (сливане и вливане) и прекратяване на клуба;

6. Отменя решения на другите ръководни органи на клуба, противоречащи на Устава, други вътрешно-нормативни актове, регламентиращи дейността на клуба или на предходни решения на ОС; произнася се по жалби на членове на клуба срещу решения на нисшестоящите ръководни органи.

/2/ Решенията на ОС са задължителни за всички членове на клуба.

Чл. 13. /1/ ОС се свиква от УС не по-малко от един път в рамките на една година. Покана за свикването на ОС се публикува в сайта на клуба и се оповестява по друг подходящ начин, определен от УС не по-късно от един месец преди датата, определена за провеждане на събранието. Тя трябва да съдържа дневният ред, датата, мястото и часа за провеждане на събранието.

/2/ Управителният съвет е длъжен да оповести в сайта на клуба предложението си за дневен ред на предстоящото събрание не по-късно от един месец преди определената за провеждането му дата. В двуседмичен срок от оповестяването на проекта всеки от членовете има право да отправя писмени предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред. Управителният съвет се произнася по всички направени предложения до изтичане на срока за оповестяване на окончателния дневен ред като е длъжен да включи в дневния ред въпроси, които са предложени от не по-малко от 1/3 от общия брой на членовете.

/3/ Извънредно ОС може да се свика по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на клуба, отправено до УС.  Искането трябва да съдържа дневният ред на обсъжданите въпроси и в случай, че за провеждането на събранието трябва да се извършат извънредни разходи - източници на осигуряването им.  Ако УС в месечен срок не публикува покана за свикване на събрание, членовете, които са го поискали или натоварено от тях лице се обръщат към съда по седалището на клуба по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ.

Чл. 14. /1/  Всеки член на събранието има право на един глас.

/2/ ОС взема решения, ако на него присъстват повече от половината от членовете на клуба. Ако в определения час са се явили по-малко членове събранието се отлага с един час на същото място при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да са се явили.

/3/ Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред могат да се обсъждат само, ако на събранието присъстват всички членове на клуба и са съгласни с включването им.

/4/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

/5/  Член на клуба няма право на глас в ОС, когато се решават въпроси, отнасящи се до него; неговият съпруг(а); роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен; или до лице, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; юридически лица, на които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/6/ ОС приема решения с мнозинство от присъстващите, а решение за отмяна и приемане на нов Устав или за изменение на действащия, както и за преобразуване и прекратяване на клуба се приемат с 2/3 от членовете.

Раздел 4
Управителен съвет

Чл.15. /1/  Управителен орган на клуба е Управителен съвет/Управител/. УС, който се състои от председател и минимум от двама членове се избира от ОС. Той ръководи дейността на клуба между общите събрания.

/2/  УС приема правилник за своята работа. С него могат да се формират помощни органи: комисии, експертни и консултативни съвети и др. като задачите и правомощията им се определят с правилника. Помощните органи могат да бъдат формирани и по конкретен повод, както да действат срочно или безсрочно.

/3/ Управителният съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

2. Подготвя и внася в ОС годишен отчет за дейността си и проект за бюджет;

3. Разпорежда се с организационното имущество по ред и начин, предвидени в Устава и (или) други вътрешни актове;

4. Организира дейността на клуба, определя реда за участие в спортни прояви и реда за организиране и провеждане на такива от клуба;

5. Определя адреса на клуба;

6. Приема и изключва членове;

7. Взема решения по всички други въпроси, които според Устава не са в правомощията на ОС или друг орган.

Чл. 16.  Заседанията на УС се организират, свикват и ръководят от председателя по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ и Правилника на УС.

Раздел 5
Представителство

Чл. 17. /1/  Клубът се представлява от председателя, а в негово отсъствие от друг, посочен от него член на УС, с изрично писмено пълномощно, в което се определя кръга на представителната му власт.

Чл. 18.  Председателят:

1. Управлява и представлява клуба;

2. Разпорежда се с финансовите средства и движимото имущество в рамките на утвърдения бюджет и ограничения, определени от УС;

3. Взема и други решения по въпроси, които не са от компетентността на ОС и УС.

Раздел 6
Контролен съвет

Чл. 19. /1/  Общото Събрание избира от членовете на клуба Контролен съвет в състав от трима души, които в мнозинството си да са юристи и (или) икономисти. Контролният съвет на първото си заседание избира председател от състава си.

/2/ Контролният съвет:

1. Следи за спазването на Устава, решенията на ръководните органи и приетите от УС нормативни документи;

2. Следи за законосъобразното изразходване на средствата и разпоредителните сделки с имущество, както и за спазване от страна на УС на Устава и решенията на ОС;

3. Следи за отношението на ръководните органи към жалбите, сигналите, предложенията, запитванията и другите искания, отправени от членове на клуба и външни лица;

4. По пълномощие, дадено от УС може да осъществява процесуално представителство на клуба пред съда и други несъдебни институции;

5. Подпомага ръководството с оглед съобразяване на дейността му с изискванията на действащото законодателство в Република България. 

III.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 20. /1/ Клубът се финансира по бюджет, утвърждаван ежегодно от ОС.

/2/ Приходите на клуба се осигуряват от субсидии от държавата, общините, спортни организации, донорства по проекти, спонсорства, дарения, завещания, парични вноски, чиито вид и размер се определят от УС и други източници.

/3/ За финансовото осигуряване на дейността на клуба той може да развива и спомагателни стопански дейности или социални предприятия като:  изграждане и поддържане на фитнес център,  рехабилитационен център, отдаване под наем на спортни съоръжения и обекти и свързаната с това рекламно-издателска дейност и др.  Дейността се подчинява на действащото търговско законодателство, а приходите от нея се отнасят към бюджета на клуба за осъществяване на дейностите му.

IV.  ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. /1/ Клубът се прекратява и ликвидацията му се извършва по реда и при условията, предвидени в чл. 13, 14 и 15 от ЗЮЛНЦ.

/2/ След удовлетворяване на кредиторите останалото имущество на клуба се разпределя с решение на ОС, съобразено със ЗЮЛНЦ.

V.  СИМВОЛИ

Чл.22.  Клубът има свое знаме, емблема, бланка, печат, почетен знак и медали, с които отличава проявилите се спортисти. Символиката  се определя от Управителния съвет /УС/.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. /1/ За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

/2/ При противоречие между Устава и нормативен акт на държавен орган се прилага последния.

Чл.24.  Този Устав е приет на Учредително събрание на СКИ „Пираните”  на 13.05.2009г. в гр.София ул.Цар Симеон №110 и допълнен на Общо събрание на учредителите проведено на 17.05.2011г. и ОС на 24.02.2012г.