ПРАВИЛА

 

 

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА

ДЕЙНОСТ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

 

 

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

              Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Спортен клуб за интеграция „Пираните” и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

 

  РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА       ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

             Чл.2.  Спортен клуб за интеграция „Пираните” извършва дейност в обществена полза, като основният предмет на дейност е:

     1. Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието на основни или текущи проблеми на хората със зрителни увреждания на територията на град София и областта, на чиято територия развива дейност и самия клуб, както и с неправителствените организации, общините и общинските администрации и с всички други субекти проявили желание и готовност за съвместна работа с клуба.

     2. Да участва в международни проекти за развитие;

     3. Да партнира на общинските администрации и други държавни институции при кандидатстване по различни проекти и програми пред държавни, неправителствени организации и по Европейски фондове и програми;

     4. Да участва в проекти като партньор на неправителствени и други организации.

     5. Да съдейства за повишаване на двигателната активност на своите членове, като им организира спортни изяви със състезателен характер (първенства, турнири и др.)

     6. Да кандидатства пред различни институции за участие и изпълнение на различни инициативи и проекти със социално – интеграционна насоченост обхващайки хората със зрителни увреждания.

     7. Да подпомага практическата и теоретическа подготовка на хората със зрителни увреждания за активното им включване в различни видове спорт.

     8. Да съдейства за осъществяването на различни младежки дейности по български и международни програми;

     9.  Да организира обществеността за подпомагане на мероприятията на клуба.

   10. Да подпомага хората със зрителни увреждания, изявени в различни видове спорт и тяхното представяне на различни състезателни нива.

   11. Да издирва талантливи младежи и девойки с интереси в спорта и подпомага  тяхното изграждане и развитие като изявени спортисти.

   12. Да подпомага социалната интеграция и личностна реализация на хората със зрителни увреждания.

   13. Да участва в трансгранични проекти с Република Румъния, Република Сърбия, Република Македония и Гърция.

   14. Да участва в европейски проекти с партньорски организации от държави членки на ЕС.

   15. Да кандидатства по проекти с цел развитието на различните видове туризъм и развитието на различните видове спорт подходящи за практикуване при хората със зрителни увреждания в общините, на чиито територии работи клуба.

   16. Да подпомага развитието на спорта сред хората със зрителни увреждания  в Република България и чужбина.

   17. Да стимулира международен обмен на опит, умения и идеи между сродни клубове и организации.

   18. Да предоставя възможности за съвременно и ефективно професионално обучение в различни области от ключово значение за развитието на спорта.

   19. Да популяризира новите технологии в практиката на спорта, като формално и неформално професионално обучение, .

   20. Да организира конференции, семинари и работни срещи по въпросите на развитието на спорта при хората със зрителни увреждания

   21. Да участва в публично – частни партньорства.

   22. Да изготвя и изпълнява проекти в областта на екологията и опазването на околната среда и публичните пространства.

 

          Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в  Устава на Спортен клуб за интеграция „Пираните”  като се използват предвидените средства.

          Чл.4. (1)  Всяка година Управителния Съвет на Спортен клуб за интеграция „Пираните” приема основните насоки за развитие на клуба и програма за осъществяването на дейността й.

          (2) Управителният съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на Клуба, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

          Чл.5. (1)  За осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника се създават работни групи от специалисти.

          (2)  Специалистите - членове на работните групи могат да бъдат както членове на Спортния клуб, така и външни на сдружението лица.

          (3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал.1 дейности става с решение на Председателя и Управителния съвет на Клуба. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

          (4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Председателя и Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.

          (5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

          (6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителния съвет взема решение относно проекта.

          Чл.6.  (1) Управителния съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Клуба.

          (2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността на клуба,  необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

          Чл.7. (1)  Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад /отчет/ за дейността на Клуба.

            (2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати, размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

          (3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на Клуба  в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

          (4) Общото събрание приема Доклада /Отчета/ за дейността на Клуба след обсъждане.

          (5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад /отчет/ се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

            НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

            Чл.8.  Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

          Чл.9.  (1) Общото събрание приема годишен бюджет на клуба

          (2) Проектът за бюджет на Клуба се изготвя от Управителния съвет  не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася.  Предоставя се възможност на членовете на клуба да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

          (3) Бюджетът на клуба се изпълнява от Управителния съвет.

          (4) В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет  съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

          (5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на клуба.

          (6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет  заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.

          Чл.10.  (1) Източници на средства на клуба са имуществени вноски на членовете,  дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство и др.

          (2) Имуществените вноски на членовете са годишния членски внос, който е 10.00 лв. или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на клуба и са платими до 31 март на текущата година за всички действителни членове.

          (3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Управителният Съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето им..

            (4) Клубът може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

          (5) Клубът набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане, дейности  съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

          Чл.11.  Средствата на Клуба се използват за постигане на целите, определени в Устава на клуба.

          Чл.12.  (1) При осъществяване на дейността си Клубът разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

          (2) Клубът може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

          Чл.13. (1) Клубът може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Учредителния акт.

          (2) За безвъзмездно разходване на имущество на Клуба, Управителния съвет взема мотивирано решение с мнозинство от всички присъствуващи членове.

          (3)  Клубът не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на клуба и са сключени при публично обявени общи условия.

          Чл.14.  Разходите, които Клуба извършва включват:

          1.  разходи за осъществяване на функциите на органите на клуба и изпълнението на правомощията им, включващи:

          а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

          б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

          в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Клуба, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на клуба, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.

          2.  разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на клуба и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на клуба по чл. 2 от Правилника:

          а) разходи за провеждане на обучения по туризъм, спортни дейности, състезания, мероприятия и тренировъчна дейност, разработване и управление на проекти.

          б)  разходи за проучвания, анализи;

          в)  разходи за разработване и издаване на информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си.

          г)  средства за изграждане на бази данни с организации, творци, проекти, събития и други, свързани с  туризма и  различни видове спорт;

          Чл.15.  (1) Клубът разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2. от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и приетата от УС годишна програма за дейността на клуба.

            (2) Безвъзмездното разходване на имуществото на Клуба се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на клуба и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на  по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 14а, т. 2 от Правилника.

          Чл.16. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Клуба подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

          а)  чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирани програмни продукти в  областта на спорта;

          б)  безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и конференции, тренировъчни лагери организирани и провеждани от клуба, самостоятелно или съвместно с други лица;

          в)  безвъзмездно предоставяне на консултации в различни сфери

          г)  безвъзмездно рекламиране дейността на други лица и организации;

          Чл.17.  (1) Клубът подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на клуба, определени в Устава.

          (2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на клуба или външни лица, които дейността им е насочена в обществено полезната сфера

          Чл.18.  (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Клуба, приета от УС, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на клуба  по чл. 2. от Правилника, които Клубът ще извършва през съответната календарна година.

          (2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на  всяко мероприятие или отделна дейност.  С приемането на годишната програма се приемат от Управителния съвет  проектите на планпрограма за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

          (3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния Съвет с годишната програма за осъществяване дейността на клуба и се предвиждат в годишния бюджет.

          (4) С годишната програма Управителния Съвет на Клуба организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

          Чл.19.  (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на клуба и външни лица, Управителния Съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на клуба, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

          Чл.20.  (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 17. от Правилника, се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет,  в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на клуба.

           

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          §1.  Настоящият Правилник е приет на 04.02.2011 г. от Управителния Съвет  на. Спортен клуб за интеграция „Пираните”

          §2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

 

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                   / Пл. Бакърджиев /